Petrus Mosellanus
De schematibus et tropis tabulae (Nuremberg, 1540)
Rhetoric Timeline
Primary Source Synopses

A popular redaction of rhetoric in the Renaissance, this work synthesized Renaissance and classical rhetorical doctrine into a list of figures and definitions.
Schema

Figura
dianoias

Lexeos

Figura Dictionis
(barbarismus / metaplasmus)
prosthesis
epenthesis (interpositio)
proparalepsis (paragoge)
apahaeresis (ablatio)
syncope (concisio)
apocope (abcisio)
ectasis (extensio)
systole
diaeresis (conglutinatio)
episynaloephe
synaloephe (deletio)
ecthlipsis (elisio)
antithesis or antistoechon
metathesis

Figura Locutionis
prolepsis
zeugma
   prozeugma
   mesozeugma
   hypozeugma
hypozeuxis
syllepsis
anadiplosis
anaphora
epanalepsis
epizeuxis
paronomasia
schesis onomaton
paroemion
homoeoteleuton
homoeoptoton
polyptoton
irmus
endiadis
hypallage
prosopopoeia
antipophora
aposiopesis
climax
polysyndeton
asyndeton
antimetabole

Figura Constructionis
prolepsis
zeugma
syllepsis
evocatio
appositio

Vitium

Obscurum
acyron
pleonasmos
perissologia
tautologia
homoeologia
amphibologia
eclipsis
periergia

Inordinatum
tapinosis
cacemphaton
cacozelon
aschematiston
cacosyndeton
soraismos

Barbarum
barbarismus
barbaralexis
soloecismus

Virtus

Proprietas
analogia
tasis
syntomia

Ornatus
synthesis
cyriologia
tropus

Tropus
metaphora catachresis metalepsis metonymia antonomasia epitheton synecdoche onomatopoeia allegoria
   aenigma
   paroemia
   ironia
   sarcasmus
   astysmus
   mycterismus
   antiphrasis
   charientismus
periphrasis
hyperbaton
   anastrophe
   dialysis
   diacope
   synchysis
   hysteron proteron
hyperbole
emphasis
homoeosis
   icon
   parabole
   paradigma

In a final paragraph Mosellanus also briefly mentions, but does not define, a few other tropes:

  • chronographia
  • topographia
  • topothesia
  • aitiologia
  • epanodo[s]
  • catalogo
  • syllogismos
  • apostropheCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Gideon O. Burton, Brigham Young University
Please cite "Silva Rhetoricae" (rhetoric.byu.edu)


Trees | SILVA RHETORICAE | Flowers