Angel Day
The English Secretary (1599)
Rhetoric Timeline
Primary Source Synopses

Condensed Outline
 1. Tropes
  1. Tropes of words
  2. Tropes of sentences
 2. Schemes
  1. Schemes grammatical
  2. Schemes rhetorical

Detailed Outline

Tropes

 1. Tropes of words
  1. metaphora
  2. synecdoche
  3. metonymia (transnominatio)
  4. antonomasia
  5. onomatopoeia
  6. catachresis
  7. metalepsis
 2. Tropes of sentences
  1. allegoria
  2. aenigma
  3. paroemia (or adage)
  4. ironia
  5. sarcasmus
  6. asteisimus
  7. antiphrasis
  8. charientismus
  9. hyperbole

Schemes

 1. Schemes grammatical
  1. schemes orthographical
  2. schemes syntaxicall
   1. eclipsis
   2. aposiopesis
   3. zeugma
   4. syllepsis
   5. prolepsis
   6. pleonasmus
   7. macrologia
   8. anastrophe
   9. hysteron proteron
   10. tmesis (diacope)
   11. parenthesis
   12. hypallage
   13. hendiadis
   14. asyndeton
   15. polysyndeton
   16. hirmos
   17. epitheton
   18. periphrasis
   19. liptote
   20. paradiastole
   21. meosis
 2. Schemes rhetorical
  1. anaphora
  2. epanalepsis
  3. epizeuxis
  4. anadiplosis
  5. antistrophe
  6. symploche
  7. ploche
  8. polyptoton (traductio)
  9. membrum (parison)
  10. omoioteliton (simiter cadens)
  11. prosonomasia
  12. antanaclasis
  13. erotema (interrogatio)
  14. anthypophora (subjectio)
  15. antenagoge
  16. ecphonesis (exclamatio)
  17. insultatio
  18. aporia (dubitatio)
  19. paradoxon
  20. epitropis
  21. parresia
  22. apostrophe (aversio)
  23. prosopopoeia
  24. Synonymia
  25. auxesis (incrementum)
  26. sinathrismus
  27. brachiologia
  28. antithesis (contentio)
  29. epanodis
  30. comparatio
  31. metonoia
  32. aphorismus
  33. diminutio
  34. climax (gradatio)
  35. antimetano (antimetabole) (commutatio)
  36. sinaeciosis
  37. etiologia
  38. paralepsis (occupatio)
  39. procatalepsis (praeoccupatio)
  40. metastasis (transitio)
  41. paramologia
  42. dichologia
  43. orismus (definito, finitio)
  44. hypotyposis
  45. merismus (distributio)
  46. dialisis
  47. dialogismus (sermocinatio)
  48. epiphonema (conclusion)
  49. expeditio (enumeratio)
  50. commoratio
  51. sententia
  52. exuscitatio
  53. omiosis
  54. icon
  55. paradigma
  56. pareonasis (digressio)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Gideon O. Burton, Brigham Young University
Please cite "Silva Rhetoricae" (rhetoric.byu.edu)


Trees | SILVA RHETORICAE | Flowers