Henry Peacham
The Garden of Eloquence (London, 1593 [1577])
Rhetoric Timeline
Primary Source Synopses

Henry Peacham (1546-1634) is well known in Renaissance studies for The Garden of Eloquence. First published in 1577, this stylistic rhetoric was innovative for being in the vernacular (as later would beGeorge Puttenham's The Arte of English Poesie). It reflects the influences of Johannes Susenbrotus (Epitome troporum ac schematum, 1540) and Richard Sherry (Treatise of Schemes and Tropes, 1550).

Compact Outline:

 1. Tropes
  1. Of words
  2. Of sentences
 2. Schemes
  1. Grammatical
   1. orthographical
   2. syntactical
  2. Rhetorical
   1. of words
   2. of sentences
   3. of amplification


Detailed Outline:
I. Figure

 1. Tropes
  1. Of words
   1. Metaphora
    1. From the senses of the body
    2. From the sight
    3. From the hearing
    4. From the smelling
    5. From the touching or feeling
    6. From the tasting
    7. From the things in the mind
    8. From the unreasonable
    9. From the reasonable, to the unreasonable
    10. From the living, to the lifeless
    11. From the lifeless, to the living
    12. From the unreasonable, to the unreasonable
    13. From mens doings
    14. From Substantives
   2. Metonimia
   3. Synecdoche
   4. Antonomasia
   5. Onomatopeia
   6. Catachresis
   7. Metalepsis
   8. Antiphrasis
   9. Acirilogia
  2. Of sentences
   1. Aligoria
   2. Aenigma
   3. Paroemia
   4. Ironia
   5. Sarcasmus
   6. Micterismus
   7. Asteismus
   8. Diasirmus
   9. Charientismus
   10. Hyperbole
 2. Schemes
  1. Grammatical
   1. orthographical
    1. Metaplasmus
     1. Prothesis
     2. Apheresis
     3. Epenthesis
     4. Syncope
     5. Paragoge
     6. Apocope
     7. Systole
     8. Diastole
     9. Ecthlipsis
     10. Synaloepha
     11. Synaeresis
     12. Diaresis
     13. Antistoechon
     14. Metathesis
   2. syntactical
    1. The First Order
     1. Eclipsis
     2. Here in each saying, there is a word wanting and understood, which is expressed against it
     3. Zeugma
     4. Syllepsis
     5. Prolepsis
     6. Anapodoton
    2. The Second Order
     1. Pleonasmus
     2. Perissologia
     3. Macrologia
     4. Parelcon
     5. Epanalepsis
     6. Tautologia
    3. The Third Order
     1. Hyperbaton
     2. Anastrophe
     3. Hysterologia
     4. Hysteron Proteron
     5. Tmesis
     6. Parenthesis
     7. Hypallage
     8. Synchisis
     9. Amphibologia
    4. The Fourth Order
     1. Tapinosis
     2. Bomphiologia
     3. Cacozelon
     4. Casemphaton
     5. Paroemion
     6. Periergia
     7. Cacosmtheton
     8. Soroesmus
     9. Asindeton
     10. Polisyndeton
     11. Scesis Onomaton
     12. Hyrmos
     13. Epitheton
     14. Periphrasis
     15. Emphasis
     16. Lyptote
    5. The fifth order
     1. Alleotheta
     2. Antiptosis
     3. Enallage of gender
     4. Enallage of number
     5. Enallage of mood
     6. Enallage of time
     7. Enallage of person
     8. Hendiadis
     9. Anthimeria
  2. Rhetorical
   1. of words
    1. Epanaphora
    2. Epiphora
    3. Symploce
    4. Ploce
    5. Diaphora
    6. Epanalepsis
    7. Anadiplosis
    8. Epizeuxis
    9. Diacope
    10. Traductio
    11. Asyndeton
    12. Polisindeton
    13. Articulus
    14. Membrum
    15. Compar
    16. Homeoptoton
    17. Homoeteleuton
    18. Paregmenon
    19. Paronomasia
    20. Antanaclasis
    21. Zeugma
    22. Hypozeuxis
    23. Taxis
   2. of sentences
    1. Ecphonesis
    2. Imprecatio
    3. Obtestatio
    4. Optatio
    5. Ominatio
    6. Adhortatio
    7. Dehortatio
    8. Consolatio
    9. Gratarium Actio
    10. Comprobatio
    11. Epiphonema
    12. Interogatio
    13. Erotema
    14. Pysma
    15. Hipophora
    16. Aporia
    17. Anacoenosis
    18. Paradoxon
    19. Parrhesia
    20. Synchoresis
    21. Epitrope
    22. Dicaeologia
    23. Apostrophe
    24. Apoplanesis
    25. Aposiopesis
    26. order
   3. of amplification
    1. Amplification
    2. Auxesis
    3. Meiosis
    4. Paradiastole
    5. Peristasis
    6. Hypotiposis
    7. Prosographia
    8. Prosopeia
    9. Sermocinatio
    10. Mimisis
    11. Pragmatographia
    12. Topographia
    13. Topothesia
    14. Cronographia
    15. Pathopeia
    16. Syllogismus
    17. Synonimia
    18. Expolitio
    19. Congeries
    20. Incrementum
    21. Climax
    22. Comparatio
    23. Enumeratio
    24. Dinumeratio
    25. Antithesis
    26. Inter se pugnantia
    27. Antemetabole
    28. Restrictio
    29. Correctio
    30. Metania
    31. Periphrasis
    32. Distributio
    33. Partitio
    34. Enumeratio
    35. Divisio
    36. Epanados
    37. Antipophora
    38. Paramologia
    39. Dirimens Copulatio
    40. Preteritio
    41. Propositio
    42. Ordinatio
    43. Procatalepsis
    44. Apodioxis
    45. Aetiologia
    46. Horysmos
    47. Conglobatio
    48. Epexegesis
    49. Metabasis
    50. Dilema
    51. Commendatio
    52. Medela
    53. Metastasis
    54. Frequentatio
    55. Expeditio
    56. Commoratio
    57. Brachiepia
    58. Exuscitatio
    59. Similitudo
    60. Parabola
    61. Icon
    62. Paradigma
    63. Gnome
    64. Enthimema
    65. Noema
    66. Digressio
    67. ConclusioCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Gideon O. Burton, Brigham Young University
Please cite "Silva Rhetoricae" (rhetoric.byu.edu)


Trees | SILVA RHETORICAE | Flowers